Test ProPeller

Test Pro­Pel­ler on ohjel­mis­to­tes­tauk­seen ja laa­dun­var­mis­tuk­seen eri­kois­tu­nut ICT- alan pal­ve­lu­yri­tys. Yri­tyk­sen tavoit­tee­na on paras mah­dol­li­nen ohjel­mis­ton laa­tu mah­dol­li­sim­man tehokk­kaal­la tes­tauk­sel­la. Vaik­ka yri­tys itses­sään on nuo­ri, tes­taus­ko­ke­mus­ta yri­tyk­ses­tä löy­tyy erit­täin pit­käl­tä ajal­ta. Meil­lä käy­tän­nön tes­taus­työ­hön suh­tau­du­taan into­hi­mol­la ja ilol­la ja meil­lä ollaan ylpei­tä vir­heet­tö­mäs­ti toi­mi­vas­ta IT-jär­jes­tel­mäs­tä. Meil­lä osa­taan var­mis­taa jär­jes­tel­män laa­tu ja toi­mi­vuus. Ker­to­kaa te, mitä ohjel­mis­to­tes­taus­ta te tar­vit­set­te. Me toi­mi­tam­me sen.